Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe 01_08_2017_0082

……………………………………

miejscowość/data

FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 01/08/2017/0082

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu usługi doradczej, szkoleniowej i promocyjnej związanej z internacjonalizacją Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Jedność” na rynku Chińskim

Usługi realizowane będą w związku z realizacją projektu Internacjonalizacji CSI JEDNOŚĆ na rynku Chińskim nr POIR.03.03.03-14-0082/17-00 w ramach III osi priorytetowej „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji i innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Oferent:

……………………….………

……………………………….

……………………………….

(pełna nazwa Wykonawcy i adres do korespondencji)

 

tel.:……………….………….

e-mail: ………….……………

 

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 01/08/2017/0082 roku oferuję ceny na poszczególne części przedmiotu zamówienia:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość netto

Wartość brutto

1.

Część 1) Usługa doradcza związana z internacjonalizacją CSI JEDNOŚĆ na rynku Chińskim

 

 

2.

Część 2) Usługa szkoleniowa

 

 

3.

Część 3) Usługi promocyjne związane z przygotowaniem i prowadzeniem działań informacyjno – promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych i cyfrowych

 

 

3.1

Na Targach Food & Hotel China – Szanghaj termin 14-16.11.2017r

 

 

3.2

Na Targach SIAL CHINA Szanghaj, Chiny termin maj 2018r

 

 

3.3

Na Targach Guangzhou International Food & Ingredient Fair Kanton, Chiny termin czerwiec 2018r.

 

 

3.4

Na Targach HKTDC Food Expo Hongkong Hongkong Chiny termin sierpień 2018r.

 

 

3.5

Na Targach ANUFOOD China / d. World Food of Beijing termin sierpień/wrzesień 2018r.

 

 

3.6

Na Targach SIAL Paris International Food Exhibition Paryż Francja termin 21-25 październik 2018r.

 

 

3.7

Na Targach SIAL China Szanghaj, Chiny termin maj 2019r.

 

 

3.8

Na Targach HOFEX Hongkong, Chiny maj 2019r.

 

 

3.9

Na Targach Guangzhou International Food & Ingredient Fair Kanton, Chiny termin czerwiec 2019r.

 

 

4.

Część 4) Usługa opracowania (projekt) i wykonania materiałów promocyjno – informacyjnych (wizytówki, ulotki, folder informacyjny).

 

 

5.

Część 5) Produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno – promocyjnych

 

 

RAZEM:

 

 

 

Oferowana cena łączna przedmiotu słownie: ……………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że:

 • Jestem związany niniejszą ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Składając ofertę akceptuję, że wycofanie się z oferty może stanowić podstawę do roszczenia rekompensaty z tytuły strat poniesionych przez Zamawiającego na skutek opóźnienia w realizacji projektu powstałego w wyniku mojego działania (złożenie oferty a następnie wycofanie się).
 • Prowadzą działalność gospodarczą w zakresie przedmiotu zamówienia, w tym w zakresie usług doradczych.
 • Posiadam stosowny wpis w dokumencie rejestrowym potwierdzający możliwość świadczenia usług doradczych i szkoleniowych.
 • Posiadam potencjał do świadczenia usługi szkoleniowej i doradczej związanej z internacjonalizacją przedsiębiorcy na rynku chińskim w postaci oddziału firmy lub przedstawicielstwa firmy w Chinach / współpracuję z podmiotem posiadającym siedzibę, oddział lub przedstawicielstwo w Chinach co potwierdzam stosownym dokumentem*.
 • W okresie ostatnich 4 lat wykonałem należycie …. (podać ilość) usługi szkoleniowe w wymiarze co najmniej 8h każda w zakresie objętym niniejszym zapytaniem lub ……. (podać ilość) usługi doradcze związane z internacjonalizacją przedsiębiorstw na rynku chińskim objęte niniejszym zapytaniem, co potwierdzam załączonymi referencjami.
 • W okresie ostatnich 4 lat wykonałem należycie …… (podać ilość) usługi promocyjne na chińskich portalach internetowych objęte niniejszym zapytaniem, co potwierdzam załączonymi referencjami.
 • Dysponuję niezbędnym zapleczem technicznym i potencjałem osobowym gwarantującym rzetelne wykonanie niniejszego zamówienia.
 • Posiadam aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na wartość co najmniej 500.000 zł.
 • Cena oferty obejmuje pełen zakres zamówienia określony w zapytaniu ofertowym, jak również wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia oraz podatek VAT.
 • Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
 • Wymagania stawiane przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy zostały przeze mnie zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do wykonania zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 • W przypadku udzielenia mi zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 • Gwarantuję, że cena nie ulegnie zmianie przez okres ważności oferty oraz okres realizacji zamówienia.
 • Nie jestem przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani w stosunku do mnie nie jest ogłoszona upadłość, nie jestem poddany procesowi likwidacyjnemu, a także moje sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
 • Nie zalegam z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
 • Urzędujący członkowie organów/wspólnicy Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
 • Składam niniejszą ofertę we własnym imieniu.
 • Osobą upoważnioną do kontaktu ze strony Wykonawcy jest: …………………………………………. (imię, nazwisko, telefon, e-mail).

Do oferty załączamy następujące dokumenty:

 • Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
 • Referencje szt. …..
 • Pełnomocnictwo do podpisywania ofert (jeśli dotyczy)*
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (KRS, CIGD, inny dokument)
 • Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 • ………………… (inne, wymienić jakie)

 

……………………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Oferenta/Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

 …..…………………….……

                                                                                                    Miejscowość / Data

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 01/08/2017/0082

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi doradczej, szkoleniowej i promocyjnej związanej z internacjonalizacją Cukierniczej Spółdzielni Inwalidów „Jedność” na rynku Chińskim

 

OŚWIADCZENIE

 

Ja niżej podpisany(a) …………………………………

oświadczam, że jestem/nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.……………………………………………………..
 • Data i podpis Oferenta / Wykonawcy

Nowa strona

This is Photoshop’s version  of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor.Duis aute irure dolor in aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem.


Nowe cukierki

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas vitae bibendum nibh. Suspendisse nisi nisi, hendrerit non imperdiet et, malesuada vitae purus. Curabitur lobortis finibus dui vel pretium. Pellentesque tempor dui in massa ultricies, at ornare tellus finibus. Nam et leo pharetra, vehicula purus a, ultrices ipsum. Donec varius nisi quis elit hendrerit, ac porta ligula pharetra. Etiam id dictum quam. Morbi a ipsum eu sapien maximus congue.


Facebook

Likebox Slider Pro for WordPress